НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІНИ

Основи економічних теорій

Структура навчальної дисципліни.

Розділ 1. Загальні засади економічної теорії.

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії. Економічна система суспільства та власність.

Предмет економічної теорії. Продуктивні сили і виробничі відносини. Виробничі ресурси. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Об’єктивні економічні закони, їх пізнання і використання.

Функції економічної теорії. Методи дослідження економічних процесів та явищ. Значення вивчення економічної теорії для підготовки сучасного працівника ОВС.

 Власність як економічна категорія. Відносини власності та їх місце в економічній системі суспільства. Форми власності та їх характеристика. Ступені реалізації прав власності. Правові аспекти власності.

Економічна система суспільства: поняття, структура, характеристика окремих елементів. Оптимальна економічна система для України на сучасному етапі розвитку.

 Потреби як рушійні сили економічного розвитку. Закон зростання потреб. Проблема використання обмежених ресурсів для задоволення існуючих потреб. Потреби на правоохоронні послуги та вибір альтернативних можливостей щодо використання обмежених ресурсів для їх задоволення.

Тема 2. Форми суспільного виробництва. Ринок як форма функціонування товарного господарства, його закони.

Суспільне виробництво та його фактори. Форми суспільного виробництва. Ступінь розвитку товарного виробництва в Україні. Доіндустріальна, індустріальна, постіндустріальна економіка.

Товар і його властивості. Властивості товару: споживча та мінова вартість. Цінність товару та чинники, що на неї впливають. Теорії вартості.

Гроші як економічна категорія. Розвиток форм вартості та виникнення грошей. Закон грошового обігу.

Ринок як економічна категорія. Основні умови виникнення ринку. Структура ринку та її характеристика за основними об`єктами. Ринкова інфраструктура. Механізм дії ринкової економіки. Основні закони ринкової економіки та їх загальна характеристика. Моделі ринкової економіки.

Сутність конкуренції. Об`єктивні умови виникнення та існування конкуренції. Види конкуренції. Методи і способи конкурентної боротьби. Монополія та її сутність. Об`єктивні умови виникнення монополії. Форми монополістичних об`єднань та їх характеристика. Способи та методи впливу держави на порушників антимонопольного законодавства. Монополізація економіки України: причини та наслідки.

Тема 3. Економічна діяльність на мікрорівні.

 Підприємство як основний суб`єкт економічних відносин. Класифікація підприємств за різними ознаками. Форми об`єднань підприємств. Фонди підприємства.

Підприємництво. Умови виникнення підприємництва. Основні організаційні форми суб`єктів підприємницької діяльності. Правові основи підприємництва в Україні. Взаємовідносини між державою та суб`єктами підприємницької діяльності.

Сутність капіталу. Види капіталу. Собівартість. Зовнішні та внутрішні витрати. Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Витрати виробництва у довготривалому періоді. Економічна природа прибутку. Рентабельність продукції та виробництва. Шляхи підвищення ефективності виробництва.

 Попит як економічна категорія. Платіжоспроможний попит. Закон попиту. Крива попиту. Зміни у попиті та його величині. Цінова еластичність попиту. Пропозиція як економічна категорія. Закон пропозиції. Крива пропозиції. Зміни у пропозиції та її величині. Цінова еластичність пропозиції. Ціна як економічна категорія. Структура ціни. Класифікація цін. Механізм ціноутворення.

Тема 4. Суспільне відтворення на макрорівні.

Макроекономіка та її сутність.  Сутність та багатогранність процесу відтворення. Просте та розширене відтворення. Особливості відтворення у аграрному секторі економіки. Сутність нагромадження. Фонд нагромадження. Структурні зрушення в пропорціях суспільного відтворення. Екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання.

Форми суспільного продукту: натуральна та грошова. Основні макроекономічні показники. Роль макроекономічних показників. Валовий національний продукт (ВВП). Розрахунок ВВП за витратами. Розрахунок ВВП за доходами. Номінальний та реальний ВВП. ВВП на душу населення. ВВП та суспільний добробут. Інші показники національних рахунків. Валовий національний продукт. Чистий національний продукт. Національний доход. Особистий доход. Доход після сплати податків. Оцінка економічного стану країни за динамікою основних макроекономічних показників та у порівнянні з аналогічними показниками інших країн.

Розділ 2 Макроекономічні аспекти економічної теорії.

Тема 5. Макроекономічна нестабільність: економічні кризи, безробіття, інфляція. Роль держави в умовах ринку.

Економічна рівновага і циклічність. Фази циклу. Середні і короткі цикли. Довгі хвилі в економіці. Особливості економічного стану у фазі піднесення. Особливості економічного стану у фазі пожвавлення. Особливості економічного стану у фазі депресії. Особливості економічного стану у фазі кризи. Причини та наслідки економічної кризи 2008-2009 років.

Безробіття. Причини існування безробіття. Типи безробіття. Визначення «повної зайнятості». Визначення рівня безробіття. Оптимальний рівень безробіття. Економічні втрати від безробіття. Соціальні наслідки безробіття.

Сутність інфляції. Форми інфляції. Інфляція попиту. Інфляція витрат. Визначення темпів інфляції та її типу в Україні. Вплив інфляції на розвиток макроекономічних процесів. Інфляція і перерозподіл доходів (на прикладі України). Вплив інфляції на обсяг виробництва національного продукту. Антиінфляційні заходи.

Економічні функції держави. Економічна політика держави. Методи державного впливу на економіку. Кейнсіанська та монетарна моделі розвитку економіки. Значення правильного вибору моделі макроекономічного регулювання для подальшого розвитку економіки України.

 Тема 6. Фінансово-кредитна система суспільства.

Сутність фінансів. Фінансові відносини. Принципи фінансування. Фінансова система держави. Державний бюджет як основна ланка фінансової системи держави. Основні джерела формування доходної частини бюджету. Основні напрямки бюджетних витрат. Дефіцит державного бюджету. Шляхи вирішення проблем бюджетного дефіциту. Профіцит бюджету. Сучасна бюджетна політика держави. Сутність і функції податків. Види податків та їх ставок. Основні концепції оподаткування.

Сутність і функції кредиту. Об`єктивні умови виникнення та існування кредиту. Принципи кредитування. Зміст кредитних відносин. Вплив кредиту на розвиток макроекономічних процесів. Форми кредиту. Банківський кредит – як основна форма сучасного кредиту. Банківська система України та її характеристика. Основні складові кредитної системи держави у сучасних умовах. Кредитна політика держави.

 Тема 7. Система розподілу доходів. Соціальна політика держави.

Система розподілу доходів в умовах ринкової економіки. Основні види доходів. Сутність заробітної плати як товару робоча сила. Чинники, що впливають на рівень заробітної плати. Мінімальна заробітна плата. Споживчий кошик та прожитковий мінімум. Номінальна заробітна плата. Реальна заробітна плата. Загальний рівень заробітної плати. Диференціація ставок заробітної плати. Державна політика у сфері заробітної плати.

Форми доходів від власності. Економічна рента. Позичковий процент. Підприємницький доход та економічний прибуток. Державна політика доходів. Крива Лоренца. Вплив розподілу доходів на розвиток економіки країни.

Суспільні фонди споживання: сутність та джерела формування. Соціальна політика держави на сучасному етапі.

 Тема 8. Світова система господарства, її основні риси та напрямки розвитку. Валютна система та міжнародні валютні відносини.

Суть світової системи господарства, її виникнення та розвиток. Об`єктивні умови існування світового господарства. Глобалізація сучасної економіки. Міжнародний поділ праці. Форми світових економічних відносин. Міжнародна торгівля. Економічна основа торгівлі. Зовнішньоекономічна політика. Протекціонізм. Вільна торгівля. Світове господарство як зростаюча суперечлива цілісність. Основні форми міждержавних об`єднань у сучасній економіці. Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство. Всесвітня торгівельна організація.

Еволюція системи валютних відносин. Валютні курси. Визначення валютних курсів. Функції валютного курсу. Валютна система. Структура, основні функції та механізм функціонування валютного ринку. Валютні операції. Валютне регулювання. Конвертованість валют. Гривня – національна валюта України. Міжнародний валютний фонд та світовий банк. Роль співпраці України з МВФ та світовим банком для розвитку її економіки.

 

 

ТЕМА № 1. Предмет і метод економічної теорії. Економічна система суспільства та власність.

Обсяг навчального часу: 4 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: філософія, основи ринкової економіки, господарське право, правові основи підприємницької діяльності.

Семінарське заняття1

Розгляд основних питань                         

1. Предмет економічної теорії.

2. Функції економічної теорії. Методи дослідження економічних явищ та процесів.

3. Етапи становлення економічної теорії як науки.

 

 Опрацювання додаткових питань теми       

1. Система економічних законів.

2. Поняття «економіка» вживається у двох значеннях:

а) як сфера господарського життя;

б) як наука, що вивчає цю сферу.

Поясніть, чому одне і те саме поняття вживається для позначення різних явищ.

3. Поясніть різницю між законами природи і економічними законами.

 

 Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей):   

1. Погляди А. Сміта на сучасну економічну науку.

2. Сучасні напрямки економічної науки.

3. Становлення та розвиток економічної думки в Україні

 

Семінарське заняття 2. 

 Розгляд основних питань    :                        

1.Економічна природа та сутність власності .

2. Форми власності.

3. Економічна система суспільства, її типи.

 Опрацювання додаткових питань теми :       

 

1. Суб’єкти і об’єкти власності.

2. Особливості проведення приватизації в Україні.

3. Приватизація та роздержавлення власності: зміст та економічні наслідки

 

 Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей):      

1. Порівняльна характеристика ринкової та командної економічних систем.

2. Етапи приватизації в Україні.

 

 

ТЕМА № 2. Форми суспільного виробництва. Ринок як форма функціонування товарного господарства, його закони.

 

Обсяг навчального часу: 4 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: філософія, основи ринкової економіки, господарське право, правові основи підприємницької діяльності.

Семінарське заняття1. 

 Розгляд основних питань:                            

1. Сутність та форми суспільного виробництва.

2. Товар та його властивості.

3. Гроші та їх функції.

 

 Опрацювання додаткових питань теми:       

1. Дайте порівняльну характеристику натуральному та товарному господарюванню.

2. Наведіть приклади споживчої вартості та вартості товарів: книга, сорочка, цукерки.

 

 Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей):

1. Характеристика сучасного товарного виробництва.

2. Двоїстий характер праці, втіленій в товарі.

3. Теорії виникнення грошей.

 

Семінарське заняття 2. 

         

 Розгляд основних питань :                        

1. Сутність ринку та його риси.

2. Форми ринку.

3. Механізми ринку (попит, пропозиція, конкуренція, ціна).

4. Структура та інфраструктура ринку.

 

Опрацювання додаткових питань теми:       

1. Вкажіть особливості ринку послуг як елемента споживчого ринку?

2. Охарактеризуйте роль ринку інформації в сучасних умовах.

 

 Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей):

1. Конкуренція та монополія.

2. Методи конкурентної боротьби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА № 3. Економічна діяльність підприємства на мікрорівні.

 

Обсяг навчального часу: 4 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: основи ринкової економіки, маркетинг, менеджмент

Семінарське заняття1. 

 Розгляд основних питань    :                     

1. Підприємництво як вид господарської діяльності.

2. Субєкти підприємництва.

3. Підприємство: його сутність,риси, види.

 

 Опрацювання додаткових питань теми :

1. Показники ефективності діяльності підприємств.

2. Бізнес-план, його структура.

 

 Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей):      

1. Передумови для розвитку підприємництва.

2. Особливості функціонування господарських товариств.

 

 

Семінарське заняття 2. 

 Розгляд основних питань    :                     

1. Витрати підприємства, їх види.

2. Ціна: сутність, структура.

3. Прибуток та рентабельність підприємства.

 

Опрацювання додаткових питань теми :

1. Види цін .

2. Цінові скидки, їх види.                

 

 Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей):

1. Точка беззбитковості.

2. Основні шляхи зменшення собівартості продукції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА № 4. Суспільне виробництво на макрорівні.

 

Обсяг навчального часу: 4 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: ринкова економіка, фінансове право.

Семінарське заняття1. 

 Розгляд основних питань    :                     

1. Загальні засади макроекономіки.

2. Основні макроекономічні показники.

3. Валовий внутрішній продукт як основний макроекономічний показник.

 

 Опрацювання додаткових питань теми :       

1. Вплив тіньового сектору на формування ВВП країни.

2. Показник ЧЕД ( чистого економічного добробуту)

3. Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП.

 

 Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей):   

1. Фіскальна політика, її інструменти.

2. Монетарна політика, її інструменти.

 

 

 

Семінарське заняття 2. 

 Розгляд основних питань    :                     

1. Сутність суспільного відтворення.

2. Типи відтворення.

3. Економічне зростання та його типи.

 

Опрацювання додаткових питань теми:

1. Зміст та форми НТП.

2. Фактори інтенсивного зростання.       

 

 Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей):

1. Інноваційна модель розвитку економіки.

2. Державна інноваційна політика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА № 5. Макроекономічна нестабільність: економічні кризи, безробіття, інфляція. Роль держави в умовах ринку.

Обсяг навчального часу: 4 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: ринкова економіка, фінансове право.

 

Семінарське заняття1. 

 

 Розгляд основних питань:                      

1. Циклічність економічного розвитку. Види циклів.

2. Фази економічного циклу, їх характеристика.

3. Економічна криза в Україні, її причини.

 

 Опрацювання додаткових питань теми:       

1. Причини порушення економічної рівноваги.

2. Сукупний попит та сукупна пропозиція.

 

 Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей):

1.Шляхи подолання економічної кризи.

2. «Довгі хвилі» Кондратьєва.   

 

 

Семінарське заняття 2. 

 

 Розгляд основних питань:                     

1. Безробіття, його сутність та види.

2. Інфляція: сутність, види.

3. Роль держави в умовах ринку.

 

 Опрацювання додаткових питань теми:       

1. Соціально-економічні наслідки безробіття.

2. Соціально-економічні наслідки інфляції.

 

 Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей):     

1. Види грошових реформ.

2. Закон Оукена.

 

ТЕМА № 6. Фінансово-кредитна система суспільства

 

Обсяг навчального часу: 4 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: фінансове право, податкове право, банківське право.

Семінарське заняття1. 

      

 Розгляд основних питань    :                         

1. Економічна природа фінансів.

2. Фінансова система держави.

3. Державний бюджет як основна ланка фінансової системи.

 

 Опрацювання додаткових питань теми:       

4. Дефіцит бюджету, його причини та засоби покриття.

5. Сутність та функції податків. Види податків.

 

 Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей):

1. Профіцит бюджету.

2. Державний борг.

3. Дефолт. Технічний дефолт.

 

 

Семінарське заняття2

 Розгляд основних питань    :                      

1. Економічна природа кредиту, його форми.

2. Кредитна система держави.

3. Банки як основна ланка кредитної системи держави.

 

 Опрацювання додаткових питань теми:       

   1. Види банків.

   2. Переваги та недоліки споживчого кредиту

 

 Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей):   

   1. Небанківські інститути кредитування.   

   2.Передумови грошової реформи 1996 року в Україні.               

 

ТЕМА № 7. Система розподілу доходів. Соціальна політика держави

Обсяг навчального часу: 2 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: трудове право, ринкова економіка, фінансове право.

Семінарське заняття1. 

 Розгляд основних питань    :                      

1. Основні форми доходів громадян. Суспільні фонди споживання.

2. Заробітна плата, її сутність та основні форми.

3. Соціальна політика держави.

 

 Опрацювання додаткових питань теми :

1. Номінальна та реальна заробітна плата.       

2. Структура заробітної плати.                      

 

 Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей):   

1. Мінімальна заробітна плата.

2. Крива Лоренца.                          

 

ТЕМА № 8. Світове господарство та міжнародні валютно-фінансові відносини

Обсяг навчального часу: 4 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: фінансове право, податкове право, банківське право.

Семінарське заняття1. 

 Розгляд основних питань:

1. Обєктивні причини існування світового господарства.

2. Форми міжнародних економічних відносин.

3. Місце України в системі світового розподілу праці.               

 

 Опрацювання додаткових питань теми:

1. Євро-інтеграційний вибір України   

2. Роль СОТ для функціонування міжнародної торгівлі.         

 

Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей)   

1. Глобалізація економіки.

2. Регіональні інтеграційні обєднання.

 

Семінарське заняття2

 Розгляд основних питань :   

1. Валютна система та її складові.

2. Етапи становлення світової валютної системи.

3. Основні форми міжнародних валютних розрахунків.      

 

 Опрацювання додаткових питань теми:

1. Курси валют.   

2. Бреттон Вудська валютна система.               

 

 

 Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей):   

1. МВФ, його роль в економіці України.

2. Плаваючий курс валют.    

 

8.Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю.

Розділ 1. Загальні засади економічної теорії.

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії. Економічна система суспільства та власність.

1. Становлення економічної теорії як науки. Основні етапи її розвитку.

2. Функції економічної теорії. Необхідність знання економічної теорії для працівників правоохоронних органів.

3. Загальнонаукові та спеціальні методи, що застосовуються при вивченні економічної теорії.

4. Економічні закони, їх види та характер дії.

5. Матеріальне виробництво – основа життєдіяльності людей, його підрозділи.

6. Предмет економічної теорії.

7. Економічні відносини: сутність, види, структура та розвиток. Основні принципи організації та функціонування ринкової економіки.

8. Економічна система суспільства: поняття, структура, характеристика окремих елементів.

9. Взаємодія продуктивних сил та виробничих відносин. Спосіб виробництва.

10. Форми власності та їх еволюція.

11. Суспільні продуктивні сили, їх розвиток.

12. Порівняльна характеристика адміністративно-командної та ринкової систем господарювання.

13. Власність як економічна категорія. Історичний та юридичний аспект власності, їх взаємозв’язок.

14. Роздержавлення і приватизація власності: зміст та економічні наслідки. Приватизація власності в Україні як умова становлення ринкової економіки.

15. Основні типи організації економіки, її характерні риси.

 

Тема 2. Форми суспільного виробництва. Ринок як форма функціонування товарного господарства, його закони.

1. Ринкова конкуренція: основні види та економічні наслідки.

2. Гроші: сутність та функції.

3. Визначення кількості грошей, що потрібна в обігу. Закон грошового обігу, наслідки його порушення.

4. Форми суспільного виробництва, їх загальна характеристика.

5. Розвиток форм вартості та виникнення грошей.

6. Структура і інфраструктура ринкової економіки.

7. Конкуренція та монополія. Методи і засоби конкурентної боротьби.

8. Ринок як економічна категорія, його основні риси.

9. Вартість та ціна. Найбільш поширені теорії вартості товару.

10. Просте і капіталістичне товарне виробництво, умови його виникнення, порівняльна характеристика.

11. Товар як економічна категорія. Сутність та основні властивості товару.

12. Монополія: суть та основні види. Антимонопольне законодавство та проблеми його впровадження в Україні в сучасних умовах.

13. Загальна характеристика товарного виробництва. Умови його виникнення.

14. Закон попиту. Чинники, що впливають на попит та його еластичність.

15. Механізм ціноутворення в умовах ринкової економіки. Рівноважні ціни.

16. Закон пропозиції. Чинники, що впливають на пропозицію та її еластичність.

 

Тема 3. Економічна діяльність підприємства на макрорівні.

1. Види підприємств і форми їх об’єднань.

2. Підприємство (фірма) – основний елемент у системі ринкової економіки. Правовий статус підприємств в Україні.

3. Сутність маркетингу. Зростання його значення для підприємств в умовах розвитку ринкової економіки.

4. Сутність ціни та її функції, система цін. Теорії ціноутворення.

5. Ціноутворення в Україні в сучасних умовах: проблеми та шляхи розв’язання.

6. Показники ефективності діяльності підприємств.

7. Фонди підприємства та їх структура. Кругообіг та обіг фондів. Фізичне та моральне зношення основних фондів.

8. Розподіл прибутку між державою і підприємством. Оподаткування підприємств, правове регулювання цього процесу в Україні.

9. Сутність і функції менеджменту підприємства.

10. Валовий доход і прибуток підприємства.

11. Витрати підприємства. Собівартість продукції виробництва. Шляхи зниження собівартості.

 

Тема 4. Суспільне виробництво на макрорівні.

1. Головні показники, що характеризують стан розвитку економіки.

2. Національний доход: зміст, джерела та фактори зростання.

3. Зміст відтворювального процесу на макроекономічному рівні.

4. Види відтворювального процесу.

5. Підрозділи суспільного виробництва, проблема пропорційності їх розвитку.

6. Система національних рахунків (СНР): принципи побудови та основні показники.

7. Валовий внутрішній продукт: зміст, структура та методи розрахунку.

8. Суспільний продукт як результат виробництва і його форми.

9. Економічне зростання. Типи економічного зростання.

10. Зміст та форми НТП. Інноваційна модель розвитку економіки.

 

Розділ 2.

Тема 5. Макроекономічна нестабільність: економічні кризи, безробіття, інфляція. Роль держави в умовах ринку.

1. Економічні цикли виробництва. Причини економічної кризи в Україні.

2. Інфляція: сутність, види та соціально-економічні наслідки.

3. Антиінфляційна економічна політика в період переходу до ринку.

4. Зайнятість населення та її види. Сучасний стан зайнятості населення в Україні.

5. Безробіття та його основні види. Визначення рівня безробіття.

6. Ринок праці як складова частина ринкової економіки. Характеристика ринку праці в Україні.

7. Соціально-економічні наслідки безробіття.

8. Ринок та держава. Існуючі погляди на державне регулювання економіки.

9. Роль держави у процесі досягнення макроекономічної рівноваги в умовах ринку.

10. Основні форми та методи державного регулювання економічних процесів.

11. Економічні функції держави в умовах сучасного ринкового господарства.

12. Роль держави в умовах переходу до ринкової економіки (на прикладі України).

 

Тема 6. Фінансово-кредитна система суспільства.

1. Фінанси: сутність, функції та місце в системі економічних відносин суспільства.

2. Фінансова політика і місце держбюджету в ній. Бюджетні дефіцити і засоби їх регулювання.

3. Податки як основне джерело формування державного бюджету.

4. Види податків. Проблеми формування держбюджету України.

5. Банки і банківська система.

6. Проблеми формування і функціонування банківської системи в Україні. Закон України „Про банки і банківську діяльність”.

7. Кредит: сутність, форми, принципи та функції.

 

Тема 7. Система розподілу доходів. Соціальна політика держави.

1. Доходи: сутність, структура, розподіл.

2. Політика доходів населення, роль держави в її формуванні.

3. Сутність доходів від власності та їх основні види.

4. Сутність та структура суспільних фондів споживання.

5. Заробітна плата в системі розподілу доходів.

6. Соціальна політика держави в умовах ринку (на прикладі України).

 

Тема 8. Світова система господарства, її основні риси та напрямки розвитку. Валютна система та міжнародні валютні відносини.

1. Основні форми світогосподарських зв’язків і суперечності розвитку світового господарства.

2. Об’єктивні основи формування і сутність системи світового господарства.

3. Зовнішньоекономічні відносини та проблеми інтеграції України у світове господарство.

4. Міжнародні валютні відносини, їх еволюція.

5. Етапи становлення світової валютної системи.

6. Інтеграція економічного життя у світі та участь України у цьому процесі.

7. Економічні аспекти глобальних проблем сучасності.

8. ЄС як приклад регіональної економічної інтеграції.

 

Рекомендована література до всіх тем:

Базова

Нормативні акти та першоджерела

1. Конституція (Основний закон) України. – К., 1996.

2. Господарський кодекс України. Розділ ІІІ «Майнова основа господарювання» — К.:ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 212 с.

3. Податковий кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 02 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, №13-14, №15-16, №17, ст. 112.

4. Закон України «Про товарну біржу» від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 10,ст. 139.

5. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991,№ 49,ст. 682.

6. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, №50-51,. ст.384.

7. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991р.//Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991. -№ 21. — Ст. 377.

8. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 р. //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, №5-6, ст.30

9. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №31-32, ст.263

10. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, №47, Ст. 646.

11. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, №36, ст.266

12. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, №29, ст.238

13. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 червня 2006 р. .// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, №31, ст.268

Підручники

1. Предборський В.А., Гарін Б.Б., Кухаренко В.Д. Економічна теорія: Підручник. – Кондор, 2003.

2. Основи економічної теорії: Навчальний посібник / За редакцією Зюнькіна А.Г. – К.: КНТ, Центр навчальної літератури, 2007.

3. Економічна теорія / За ред. Предборського В. А. – К. : Кондор, 2007.

4. Мельник Л.Ю., Макаренко П.М. Економічна теорія – політекономічний контекст. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2008.

5. Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008.

Допоміжна

1. Алєксєєв І.В., Колісник М.К. Гроші та кредит: Навч. посіб. – К.: Знання, 2009. – 253 с.

2. Головніна О.Г. Основи соціальної економіки: підручник/ О.Г. Головніна. – 2-е вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури. 2013. – 648 с.

3. Задорожнюк Н.О., Донець А.С,Щелкунова А.В. Дослідження та розвинення економічної сутності терміну «інновація». // Економічний форум – 2015- №1- с.8 -12.

4. Затонацька Т. Світовий досвід формування державної інвестиційної політики та механізм її реалізації. – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1958. – ISSN 1728-2667 /вип.8 (161) – 2014. – с.6-10.

5. Косова Т.Д., Стеблянко І.О. Валютна політика та структура платіжного балансу України:діалектика взамозвязку. // Економіка та держава. – 2016 — № 2 – с.9-12.

6. Корнілова І. Світовий досвід фінансової підтримки інноваційного розвитку. – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ :Київський університет, 1958. – ISSN 1728-2667 /вип.8 (161) – 2014. – с. 30-36.

7. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч. (для студ. вищ. навч. закл.) – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

8. Марачевська А.В. Аналіз основних систем іпотечного кредитування.//Економічний форум. – 2015- № 1- с.212-218.

9. Макарова І.С., Андрейшина Н.А. Шляхи зниження державного боргу в умовах розвитку інформаційного суспільста. // Економіка та держава. – 2016 — № 3 – с.13-15.

10. Святненко В. Маркетингові технології як засіб ефективного розвитку вітчизняних підприємств. – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ :Київський університет, 1958. – ISSN 1728-2667 /вип.8 (161) – 2014. – с.44-49.

11. Степанова А. Стратегія диверсифікації ризиків інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання в Україні. – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ :Київський університет, 1958. – ISSN 1728-2667 /вип.8 (161) – 2014. – с.60-63.

12. Федоренко В.Г. Інвестування: Підручник. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Алерта, 2008. – 448 с.

 

Інформаційні ресурси

 

www.kmu.gov.ua — Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.

www.mfu.gov.ua Офіційний сайт Міністерства фінансів України.

www.nbu.gov.ua Офіційний сайт Національного банку України.

www.stat.gov.ua — Офіційний сайт Державної служби статистики України.

www.treasury.gov.uaОфіційний сайт Державного казначейства України.